Vận chuyển trạm trộn bê tông đến công trình mới tại mỏ than Lập Thạch Vĩnh Phúc